• Školní řád jsme napsali tak, aby se nám co nejlépe pracovalo a bylo nám spolu ve škole dobře.

   Základem je vzájemný respekt k sobě navzájem, ale i k věcem a prostředí jako takovému. Celé znění školního řádu naleznete níže.

    

   I. Preambule

   Vzdělávací program Montessori základní školy Archa, z.s. vychází z principů montessori pedagogiky, respektuje individuální potřeby žáků a rozvíjí je do jejich osobního maxima.

   Cílem školního řádu je vytvořit ve škole prostředí, v kterém se žáci, rodiče i zaměstnanci školy budou cítit dobře a budou spolupracovat ve vzájemné úctě, respektu a důvěře.

   Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

    

   II. Chování žáků ve škole

    

   Chování v budově školy a na zahradě

   a)     Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů, sebe ani školy.

   b)    K vyučujícím, zaměstnancům školy i spolužákům se chovej s respektem a úctou.

   c)    V areálu školy i na zahradě se chovej tak, abys svým jednáním neohrozil svou bezpečnost ani bezpečnost druhých lidí.

   d)    Do budovy školy přicházej s dostatečným časovým předstihem tak, abys byl ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

   e)    Obuv, svrchní oděv a převlečení na tělocvik si odkládej do skříňky v šatně. Jsi zodpovědný za její zamykání.

   f)     Po budově školy se pohybuj v přezůvkách s vhodnou podrážkou.

   g)    Do školy nos pouze předměty, které bezprostředně souvisí s výukou. Za přinesené cennosti neseš osobní odpovědnost.

   h)    Mobilní telefon si během vyučování nechávej vypnutý v tašce nebo ve skříňce. Škola za něj nenese odpovědnost. Výjimkou jsou případy, kdy použití telefonu schválí pro studijní účely učitel.

   i)     Při pobytu na zahradě respektuj pravidla domluvená s vyučujícím nebo asistentem.

   j)     Na zahradě nos vhodný oděv a obuv dle počasí.

   k)    V prostorách jídelny a tělocvičny se řiď platným řádem daných prostor.

   l)     Po skončení vyučování či odpoledního klubu se dále ve škole nezdržuj.

    

   Chování během vyučování a přestávek

   a)    Na výuku měj vždy připravené všechny potřebné pomůcky a psací potřeby.

   b)    Dodržuj časový harmonogram montessori vyučování a platný rozvrh hodin

   c)    V prostorách školy se chovej tak, abys nenarušoval práci ostatních.

   d)   Ve škole i v jejím okolí vždy udržuj pořádek a čistotu. Po opuštění pracovního místa po sobě ukliď.

   e)   Chovej se šetrně k životnímu prostředí – šetři vodou, mýdlem, elektřinou, toaletním papírem atd.

   f)   Při práci vždy dodržuj smluvená třídní pravidla a základní principy montessori výuky.

   g)   Při výuce se řiď pravidly bezpečnosti a pokyny vyučujícího (zejména při pokusech).

   h)   Montessori pomůcky a jiné materiály školy využívej pouze k práci. Manipuluj s nimi ohleduplně a ukládej je vždy zpět na jejich místo. Případné poškození pomůcky vždy hned nahlas vyučujícímu nebo asistentovi.

   i)    Pokud způsobíš škodu na majetku školy, jsi povinen podílet se na nápravě dle svých možností a dohody s učitelem.

   j)    Individuální přestávky využij ke konzumaci svačiny či návštěvě toalety. Během přestávky se chovej ohleduplně k těm, kteří právě pracují.

   k)   Po třídě i chodbách se pohybuj pomalu a tiše, abys nerušil ostatní.

   l)   Při zjištění závad v prostorách učeben, chodby či toalet tuto skutečnost nahlas vyučujícímu.

    

    

   III. Pracovníci školy

   Všichni pracovníci školy se řídí zásadami etického chování, dodržují právní normy a všechny principy vzdělávání stanovené v ŠVP. Svým počínáním usilují o co nejvyšší kvalitu výuky, respektují individualitu žáků a jednají vždy s ohledem na jejich bezpečnost.

    

   Pedagogičtí pracovníci:

   a)    Mají právo na zajištění vhodných podmínek pro výkon pedagogické činnosti. Zejména na nezasahování do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy.

   b)    Mají právo na objektivní ohodnocení své práce a ochranu před fyzickým a psychickým nátlakem ze strany žáků, zákonných zástupců žáků a vedení školy.

   c)    Mohou volit a být voleni do školské rady.

   d)    Vždy chrání a respektují práva svých žáků a dbají na jejich bezpečnost a zdraví.

   e)   Počínají si tak, aby ve škole vytvářeli pro žáky pozitivní a bezpečné klima.

   f)    Komunikují se zákonnými zástupci žáků osobně, prostřednictvím e-mailu, telefonu či jiným způsobem.

   g)   Jsou povinni neprodleně po projednání s vedením školy písemně informovat zákonné zástupce žáka o jeho závažném porušení školního řádu nebo závažném zhoršení prospěchu.

   h)    Dodržují zásady mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

    

    

   IV. Práva a povinnosti žáků

   Tvá práva i povinnosti jsou obecně formulovány již v Úmluvě o právech dítěte stanovené radou OSN.

   Ve škole máš právo:

   a)    Na vzdělání podle školského zákona, školního vzdělávacího programu a zásad montessori vzdělávání.

   b)    Dostávat informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a znát kritéria hodnocení těchto výsledků.

   c)    Dostávat především takové informace, které příznivě působí na Tvůj duchovní, morální a sociální rozvoj.

   d)    Na ochranu před vlivem škodlivé reklamy, činností nebo propagací politických stran a před informacemi, které škodí Tvému pozitivnímu rozvoji a jsou v rozporu s cíli vzdělávání.

   e)    Na ochranu před fyzickým či psychickým násilím, nedbalým zacházením či diskriminací.

   f)     Na pomoc a radu pedagogických pracovníků nebo školského poradenského pracoviště ve věcech týkajících se vzdělávání i osobních problémů.

   g)    Vyjádřit vhodnou a přiměřenou formou vlastní názor ve věcech, které se Tě přímo týkají.

   h)    Být volen a volit do školního parlamentu a prostřednictvím něho se obracet na vedení školy. Vedení školy je povinno se návrhy a dotazy školního parlamentu zabývat.

    

   Tvé povinnosti jsou:

   a)    Aktivně se účastni vzdělávacího procesu, jsi spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání.

   b)    Dodržuj dohodnutá pravidla chování ve škole, třídě, i na školních akcích.

   c)    Dodržuj zásady respektujícího a ohleduplného chování ke všem účastníkům vzdělávacího procesu (spolužáci, pedagogičtí pracovníci). Je nepřípustná jakákoliv forma násilí, napadání, zesměšňování a omezování práv druhých (projevy šikany).

   d)    Plň pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s předpisy a školním řádem.

   e)    Dodržuj zásady bezpečnosti a hygieny a respektuj pokyny k ochraně zdraví.

   f)     Dodržuj denní režim školy, řád tělocvičny, jídelny a všech učeben.

   g)    V případě, že se zraníš nebo že dojde ke zranění někoho dalšího, stejně jako v případě ztráty osobních věcí či poškození školního majetku, se vždy obrať na někoho z vyučujících.

   h)    V případě, že máš s sebou ve škole léky, které musíš nutně užívat, informuj o tom učitele.

   i)     V případě absence si opakuj učivo a po návratu do školy si to promeškané doplň.

   j)     Nenos do školy ani na školní akce předměty, které by mohly ovlivnit zdraví či bezpečnost ostatních žáků a pracovníků školy.

   k)    Nenos do školy a na školní akce cennou elektroniku, mobilní telefon nechej po celou dobu pobytu na půdě školy vypnutý a uklizený v tašce případně šuplíku.

    

    

   V.  Práva a povinnosti zákonných zástupců

   Zákonní zástupci žáků:

   a)    Zajišťují pravidelnou účast žáka na školním vyučování.

   b)    Dbají na řádnou připravenost žáků k výuce – především zajištění požadovaných osobních učebních materiálů, psacích a rýsovacích potřeb atd.

   c)    Informují školu o všech změnách týkající se zdravotní způsobilosti žáka, změny osobních údajů či jiných skutečností.

   d)    Zajišťují, aby žák do školy i na školní akce přicházel zdravý a vhodně oblečený.

   e)    Pravidelně kontrolují pracovní deníček žáka, jeho portfolio, případně další osobní věci.

   f)     Komunikují s vyučujícím prostřednictvím e-mailu, telefonu či jiným způsobem.

   g)    Pravidelně se účastní čtvrtletních konzultací a třídních schůzek.

   h)    Po domluvě s vyučujícím mohou navštěvovat probíhající výuku.

   i)     Omlouvají absenci žáků dle stanovených pravidel (viz kap. VII.).

   j)     Případné neomluvené hodiny konzultují s vyučujícím žáka a domluví se na dalším postupu.

   k)    Mají právo na informace o kritériích hodnocení a výsledcích vzdělávání žáka.

   l)     Mohou vznášet náměty, dotazy či připomínky k výchovně-vzdělávacímu procesu, na požádání také konzultovat s vyučujícím či vedením školy.

   m)   Mají právo účastnit se a být voleni do Školské rady a jejím prostřednictvím uplatňovat své připomínky a návrhy.

   n)    Pokud dítě poškodí majetek školy, učitelů či jiných osob, uhradí zákonní zástupci škodu nebo dle domluvy zajistí náhradu.

   o)    Vždy v řádném termínu hradí veškeré platby vůči škole (školné, obědy, družinu, školní akce atd.).

    

    

   VI.    Pravidla omlouvání a uvolňování žáků

    

   a)    Každou nepřítomnost žáka musí zákonný zástupce vždy písemně omluvit.

   b)    Předem známou absenci žáka je zákonný zástupce povinen písemně oznámit vyučujícímu.

   c)    Do 2 dnů od počátku nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce vyučujícího o důvodech absence.

   d)    Nejpozději do 2 dnů po návratu do školy je zákonný zástupce povinen písemně omluvit žákovu nepřítomnost.

   e)    Plánovanou dlouhodobou absenci (týdenní a delší) je nutno vždy předem konzultovat s vyučujícím a požádat o schválení.

   f)    Je-li žák dlouhodobě nepřítomen ze zdravotních důvodů, je škola oprávněna vyžadovat potvrzení ošetřujícího lékaře.

   g)    Uvolnění žáka z vyučování je nutné vždy předem písemně domluvit s vyučujícím.

   h)    Absenci žáka omlouvá třídní nebo zastupující učitel.

   i)     Absenci, kterou zákonný zástupce řádně neomluví v souladu s výše uvedenými pravidly, zahrne škola mezi neomluvenou absenci žáka.

    

   VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   Celkový prospěch žáka je hodnocen stupni:

   •       prospěl s vyznamenáním,

   •       prospěl,

   •       neprospěl,

   •       nehodnocen.

    

   Způsob celkového hodnocení daným stupněm

   1. Prospěl(a) s vyznamenáním, pokud ve všech předmětech, kterým je žák vyučován, dosahuje velmi vysoké úrovně naplnění klíčových kompetencí nebo dosáhl velmi výrazného pokroku ve vzdělávání a prokazuje příkladný přístup k plnění školních povinností v rámci svého vzdělávání.
   1. Prospěl(a), pokud žák naplnil ve stanovené míře některé klíčové kompetence a očekávané výstupy v předmětech, kterým je vyučován.
   1. Neprospěl(a), pokud žák nenaplnil většinu klíčových kompetencí a očekávaných výstupů v některém z vyučovaných předmětů nebo není-li možné žáka na konci druhého pololetí hodnotit z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.

   Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkovém hodnocení na konci druhého pololetí dosáhl alespoň stupně hodnocení „prospěl“.

   Kritériem pro hodnocení chování žáků je dodržování pravidel chování a školního řádu během klasifikačního období, dále pak přístupnost žáka k výchovnému působení učitele a jeho snaha o nápravu případných chyb či přestupků. Učitel chování žáků vyhodnocuje s ohledem na jejich věk a morální a rozumovou vyspělost.

    

   Kritéria pro zachování propojení mezi klasifikací a slovním hodnocením

   Hlavním kritériem je míra dosažení klíčových kompetencí, tedy žákův vlastní posun, zájem o porozumění a vynaložené úsilí při výuce. Níže popsaná charakteristika není doslovně formulována jako součást slovního hodnocení žáka, ale poskytuje učiteli východisko k případnému převodu slovního hodnocení na klasifikaci.

   • Stupeň 1 (výborný) – žák dosahuje velmi vysoké úrovně při naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, pracuje samostatně, efektivně a s jistotou. Je schopný uplatnit získané poznatky v praxi, výsledky své práce umí odůvodnit a navrhne další postup.
   • Stupeň 2 (chvalitebný) – žák dosahuje uspokojující úrovně klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, používá odpovídající metody práce, pracuje převážně s jistotou, výsledky své práce obvykle uplatní v praxi, s dopomocí je umí odůvodnit.
   • Stupeň 3 (dobrý) – žák dosahuje uspokojující úrovně jen u některých klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, pracuje s menší jistotou, případné chyby s obtížemi odstraní, v praxi dokáže uplatnit jen některé poznatky.
   • Stupeň 4 (dostatečný) – žák dosahuje nedostačující úrovně některých klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, většinou pracuje s dopomocí pedagoga, případné chyby s obtížemi odstraní, zřídka uplatňuje získané poznatky v praxi.
   • Stupeň 5 (nedostatečný) – žák nenaplňuje větší množství klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, jeho práce je nesystematická a s velkým počtem opakovaných chyb, potřebuje soustavnou pomoc pedagoga, získané znalosti nedokáže uplatnit v praxi.

    

   VIII. Výchovná opatření

   Podle §31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, jsou výchovnými opatřeními pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. V souladu s pedagogikou Marie Motessori je pedagogickým sborem upřednostňováno výchovné působení prostřednictvím přirozených důsledků z dané situace před kázeňskými postihy a tresty.

   Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvalyředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. O uložení napomenutí nebo důtky budou zákonní zástupci dítěte neprodleně písemně informováni.

    

   Pochvala

   Žákovi je pochvala udělována po předchozím projednání za mimořádně úspěšné pokroky v práci, záslužné či statečné činy, za nebývalý projev lidskosti nebo občanské iniciativy.

   a)     Pochvala třídního učitele je žákovi udělována na základě rozhodnutí učitele nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy.

   b)    Pochvala ředitele školy je žákovi udělována na základě rozhodnutí ředitele školy nebo na základě podnětu třídního učitele po projednání v pedagogické radě.

    

   Kázeňská opatření

   a)     Napomenutí třídního učitele – žákovi je udělováno za opakované (minimálně dvakrát) porušování školního řádu.

   b)    Důtka třídního učitele – žákovi je udělována za časté (minimálně pětkrát) porušování školního řádu, za neomluvenou hodinu.

   c)     Důtka ředitele školy – žákovi je udělována za hrubé porušení školního řádu, zejména při zjištění projevů šikany či ohrožování zdraví a bezpečí druhých, za velmi časté (minimálně sedmkrát) porušování školního řádu, za více než 2 neomluvené hodiny.

    

    

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • kancelar@zsarcha.cz
    • +420 704 057 150
    • Jeremenkova 1003/66a 147 00 Praha 4
    • U Vápenné skály 1032, 147 00 Praha 4
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení