• Jsme Montessori škola (téměř) se vším, co k tomu patří. Máme věkově smíšené třídy, připravené prostředí plné pomůcek a respekt k individuálním potřebám a schopnostem dětí.

      Vzdělávání v našem pojetí zahrnuje celkový rozvoj osobnosti, v kterém je učení samotné jen jednou z jeho součástí. Úlohou základní školy podle nás není připravit dítě na přijímací zkoušky, ale připravit ho na reálný život v budoucnosti, která bude velmi proměnlivá.

      Důraz proto u dětí klademe na jejich samostatnost, kritické myšlení, umění spolupracovat, odprezentovat svou práci, formulovat své názory a nebát se je říct. Cílem pro nás také je, abychom děti dovedli k převzetí plné zodpovědnosti za vlastní vzdělávání.

      Za důležité považujeme u žáků rozvíjet respekt k názorům a schopnostem druhých, uvědomění si svých občanských práv a povinností a v neposlední řadě pozitivní přístup k chybám jako cestě k poučení.

      Žáci by se během školní docházky u nás měli naučit znát sami sebe a své silné stránky, orientovat se ve světě a najít si v něm své místo. Děti učíme chápat věci v souvislostech a vedeme je k aktivnímu zájmu o dění kolem nich.

      Velký prostor ve škole věnujeme vztahům mezi dětmi a rozvoji jejich schopnosti nastavovat a dodržovat pravidla a řešit mezilidské konflikty. Každý den proto začíná komunitním kruhem a každý týden je jeden odpolední klub věnovám třídnickým tématům.

      Věkově smíšené třídní kolektivy umožňují dětem, aby v případě potřeby hledaly pomoc nejprve u starších a zkušenějších spolužáků a až když u nich neuspějí, obracely se na své pedagogy. Díky tomu jsou mladší děti těmi staršími motivovány dosáhnout jejich úrovně a starší děti jsou přirozeně vedeny k opakování učiva. Dalším bonusem takové spolupráce je, že se děti učí jasně své znalosti zformulovat a předat někomu dalšímu.

      Výuka je na 1. i 2. stupni koncipována mezioborově, aby děti chápaly učivo v souvislostech. Všechny klasické předměty jsou u nás zahrnuty pod jediný zastřešující předmět, kterému říkáme Kosmická výchova.

       

      1. a 2. trojročí

      1. a 2. trojročí máme v Podolí, v budově ZŠ RVJ Jeremenkova. Děti zde pracují ve věkově smíšených třídách a každé dítě si může zvolit:

      • CO bude dělat (jaký materiál si vybere a o čem chce získat nové informace),

      • KDE (u které lavice či na koberci),

      • KDY (každé dítě je na určité téma „naladěno“ v jinou dobu),

      • S KÝM (zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině).

      Míra svobody dítěte je přitom závislá na jeho individuální míře odpovědnosti. Pokud má s volbou práce obtíže nebo jeho volba není optimální, nabídne mu učitel/ka vhodné alternativy. Nějakou práci si ale dítě zvolit musí a musí ji také dokončit.

       

        

      3. trojročí

      Od září 2021 máme 7.-9. ročník na Praze 5 v Radlicích. Děti zde vedeme k ještě větší samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vzdělávání. Každý týden mají žáci od učitelů nabídku ukázek či projektů a sami si do indexů plánují rozvrh dle svých preferencí a potřeb s ohledem na stanovené osobní cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

      Všichni žáci mají svého tutora z řad učitelů, s kterým se každý den schází na ranním kruhu, konzultují s ním své plány práce a v případě potřeby se na něj obrací o pomoc.

      Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze, výpravy, výzkumy v terénu a praktická cvičení. Pilířem praktických projektů je školní farma v Chýnicích, díky které mají děti možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet řadu činností, rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat a zvládat problémy, které při budování farmy přirozeně vznikají

      V souvislosti se školní farmou se děti ale nevěnují jen pěstování, péči o zvířata či budování nezbytného zázemí. Důležitou součástí je zjišťování řady informací na úřadech, jednání se zástupci obce, mapování okolí farmy a její historie atd.

      Naším cílem je umožnit dětem poznat samy sebe, dát jim prostor rozvinout své silné stránky a umožnit jim, aby při odchodu na střední školu věděly co je baví, v čem jsou dobré a čemu se chtějí nadále věnovat.

       

       

       

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • 704 057 150, družina 704 738 093
    • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, Praha 5 Czech Republic
    • Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení