• Školní řád jsme napsali tak, aby se nám co nejlépe pracovalo a bylo nám spolu ve škole dobře.

   Základem je vzájemný respekt k sobě navzájem, ale i k věcem a prostředí jako takovému. Celé znění školního řádu naleznete níže.

    

    

   I. Preambule

   Vzdělávací program Montessori základní školy Archa vychází z principů montessori pedagogiky, respektuje individuální potřeby žáka a rozvíjí ho do jeho osobního maxima. Ve škole vytváří prostředí založené na vzájemné úctě, respektu a důvěře. 

    

   II. Chování žáků ve škole

    

   1. Chování v budově školy a na zahradě

   1. Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval/a jméno svých rodičů, sebe ani školy,

   2. K vyučujícím, zaměstnancům školy i ostatním spolužákům se chovej s respektem a úctou.

   3. V areálu školy i na zahradě se chovej tak, abys svým jednáním neohrozil/a bezpečnost sebe či druhých osob.

   4. Do budovy školy vystupuj vždy s dostatečným časovým předstihem. Škola je Ti otevřena vždy od 7.40 hod. Přicházej tak, abys byl/a vždy ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

   5. Venkovní obuv i oděv si odkládej do své skříňky v šatně. Jsi zodpovědná/ý za zamykání své šatní skříňky.

   6. Po budově školy se pohybuj v přezůvkách s vhodnou podrážkou,

   7. Do školy nos pouze předměty, které bezprostředně souvisí s výukou. Za přinesené cennosti neseš vždy odpovědnost sama/sám.

   8. Mobilní telefon nechávej během vyučování vypnutý v tašce nebo skříňce. Za mobilní telefon škola nenese žádnou odpovědnost.

   9. Při pobytu na zahradě vždy respektuj pravidla smluvená s vyučujícím nebo asistentem,

   10. Na zahradě vždy měj vhodný oděv a přezůvky dle počasí.

   11. V prostorách jídelny a tělocvičny se řiď platným řádem dané učebny.

   12. Po skončení vyučování a odpoledního klubu se už dále ve škole nezdržuj. Nejdéle ve škole můžeš zůstat do 15.15 hod., pokud jdeš do družiny, tak do 17.00.

   13. V pauze před odpoledním vyučováním můžeš zůstat ve škole, a to ve vyhrazené učebně pod dozorem určeného pedagoga. Pokud chceš během této pauzy opustit budovu školy, dones předem písemný souhlas svých zákonných zástupců. Přicházej na odpolední vyučování tak, abys byl/a ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

    

   1. Chování během vyučování a přestávek

    1. Na výuku měj vždy připravené všechny potřebné pomůcky a psací potřeby.

    2. Dodržuj časový harmonogram montessori vyučování a platný rozvrh hodin.

    3. V prostorách učeben i chodby se chovej tak, abys nenarušoval/a práci ostatních.

    4. Ve svém okolí vždy udržuj pořádek a čistotu. Po opuštění pracovního místa po sobě ukliď.

    5. Chovej se šetrně k životnímu prostředí – šetři vodou, mýdlem, elektřinou, toaletním papírem atd. 

    6. Při práci vždy dodržuj smluvená třídní pravidla a základní principy montessori výuky.

    7. Když se cítíš ohrožen chováním žáka nebo zaměstnance školy, případně jinou osobou, můžeš kdykoliv požádat o pomoc svého třídního učitele nebo kteréhokoli dospělého zaměstnance školy, ke kterému máš důvěru.

    8. Při výuce se řiď pravidly bezpečnosti a pokyny vyučujícího (zejména při pokusech). 

    9. Montessori pomůcky a jiné materiály školy využívej pouze k práci. Manipuluj s nimi ohleduplně a ukládej je vždy zpět na své místo. Případné poškození pomůcky vždy hned nahlaš vyučujícímu nebo asistentovi.

    10. Pokud sám způsobíš škodu na majetku školy, jsi povinen podílet se na nápravě dle svých možností a dohody s učitelem. 

    11. Přestávky využij ke konzumaci svačiny či návštěvě toalety. Během přestávky se chovej ohleduplně k těm, kteří se právě věnují práci.

    12. Po třídě i chodbách se pohybuj pomalu a tiše, abys nerušil práci ostatních,

    13. Zjistíš-li závadu v prostorách učeben, chodby či toalet nahlaš ji vyučujícímu. 

    

   1. Chování na školní farmě, při exkurzích a jiných mimoškolních akcích

   1. Přicházej na mimoškolní akce vhodně a bezpečně oblečen/a i obut/a.

   2. Ve svém okolí vždy udržuj pořádek a čistotu. Po opuštění pracovního místa po sobě ukliď.

   3. Chovej se šetrně k životnímu prostředí. 

   4. Při všech činnostech se řiď pravidly bezpečnosti a pokyny vyučujícího. 

   5. Pracovní pomůcky a jiné materiály školy využívej pouze k práci. Manipuluj s nimi bezpečně a ohleduplně a ukládej je vždy zpět na své místo. 

   6. Zjistíš-li závadu nebo poškození pracovní pomůcky, vždy to hned nahlaš vyučujícímu nebo asistentovi.

   7. Pokud sám způsobíš škodu na majetku školy, jsi povinen podílet se na nápravě dle svých možností a dohody s učitelem. 

   8. Při návštěvě farmy a péči o zvířata dodržuj Provozní řád farmy.

    

   III. Práva a povinnosti žáků

   Tvá práva i povinnosti jsou obecně formulovány již v Úmluvě o právech dítěte stanovenou radou OSN.

   1. Ve škole máš právo:

   1. Na vzdělání podle školského zákona, školního vzdělávacího programu a zásad montessori pedagogiky.

   2. Získávat informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání.

   3. Získávat informace, především takové, které příznivě působí na Tvůj všestranný rozvoj (zejména duchovní, morální a sociální).

   4. Na ochranu před vlivem škodlivé reklamy, činností nebo propagací politických stran a informacemi, které škodí Tvému pozitivnímu rozvoji a jsou v rozporu s cíli vzdělávání.

   5. Na ochranu před fyzickým či psychickým násilím,nedbalým zacházením či diskriminací.

   6. Na pomoc a radu pedagogických pracovníků nebo školského poradenského pracoviště ve věcech týkajících se vzdělávání i jiných osobních záležitostí či problémů.

   7. Vyjádřit vhodnou a přiměřenou formou vlastní názor ve věcech, které se Tě přímo týkají.

   8. Být volen a volit do školního parlamentu, prostřednictvím něj se obracet na vedení školy. Vedení školy je povinno se návrhy a dotazy školního parlamentu zabývat.

    

   1. Tvé povinnosti ve škole:

   1. Aktivně se účastni vzdělávacího procesu, jsi odpovědný za výsledky svého vzdělávání.

   2. Dodržuj dohodnutá pravidla chování ve škole, třídě, i na školních akcích. 

   3. Dodržuj zásady respektujícího a ohleduplného chování ke všem spolužákům a pedagogickým pracovníkům. Je nepřípustná jakákoliv forma násilí, napadání, zesměšňování a omezování práv druhých (projevy šikany).

   4. Plň pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s předpisy a školním řádem.

   5. Dodržuj zásady bezpečnosti a hygieny a respektuj pokyny pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti.

   6. Dodržuj denní režim školy, řád tělocvičny, jídelny a všech učeben. 

   7. V případě, že dojde ke zranění, ztrátě osobních věcí či poškození školního majetku, se vždy obrať na někoho z pedagogických pracovníků.

   8. Informuj učitele v případě, že máš s sebou ve škole léky, které musíš nutně užívat.

   9. V případě absence vždy opakuj školní látku a po návratu do školy zopakované učivo zkonzultuj s vyučujícím.

   10. Nenos do školy ani na školní akce předměty, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost ostatních žáků a pracovníků školy.

   11. Nenos do školy a na školní akce cennou elektroniku, mobilní telefon nechej po celou dobu pobytu na půdě školy vypnutý a uklizený v tašce nebo skříňce.

    

   IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců

   Zákonní zástupci žáků:

   1. Zajišťují pravidelnou účast žáka na školním vyučování.

   2. Dbají na řádnou připravenost žáků k výuce – především zajištění požadovaných osobních učebních materiálů, psacích a rýsovacích potřeb atd..

   3. Informují školu o všech změnách týkající se zdravotní způsobilosti žáka, změny osobních údajů či jiných skutečností.

   4. Zajišťují, aby žák do školy i na školní akce přicházel zdravý a vhodně oblečený.

   5. Pravidelně kontrolují pracovní deníček žáka, jeho portfolio, případně šuplíček i školní skříňku.

   6. Komunikují s vyučujícím prostřednictvím e-mailu, telefonu či jiným způsobem.

   7. Pravidelně se účastní čtvrtletních konzultací a třídních schůzek.

   8. Po domluvě s vyučujícím mohou navštěvovat probíhající výuku.

   9. Omlouvají absenci žáků dle stanovených pravidel (viz kap. V.).

   10. Případné neomluvené hodiny konzultují s vyučujícím žáka a domluví se na dalším postupu.

   11. Mají právo na informace o kritériích hodnocení a výsledcích vzdělávání žáka.

   12. Mohou vznášet náměty, dotazy či připomínky k výchovně vzdělávacímu procesu, po domluvě také konzultovat s vyučujícím či vedením školy.

   13. Mají právo účastnit se, volit a být voleni do Školské rady a jejím prostřednictvím uplatňovat svoje připomínky a návrhy.

   14. Pokud dítě poškodí majetek školy, učitelů či jiných osob, uhradí rodiče škodu nebo dle domluvy zajistí jeho náhradu.

   15. Vždy v řádném termínu realizují případné úhrady vůči škole (např. platby za stravu, školní akce). 


    

   V. Pravidla omlouvání a uvolňování žáků

    

   1. Každou nepřítomnost žáka musí zákonný zástupce vždy omluvit prostřednictvím elektronické omluvenky v Edupage.

   2. Předem známou absenci žáka je zákonný zástupce povinen sdělit vyučujícímu písemnou nebo elektronickou formou. Dlouhodobou absenci (týden a déle) konzultuje zákonný zástupce s vyučujícím žáka a požádá o její schválení.

   3. Zákonný zástupce v případě nepřítomnosti žáka do tří dnů informuje vyučujícího o důvodech jeho absence.

   4. Po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen omluvit jeho nepřítomnost nejpozději do 2 dnů.

   5. Je-li žák dlouhodobě nepřítomen ze zdravotních důvodů, je škola oprávněna vyžadovat potvrzení ošetřujícího lékaře.

   6. Uvolnění žáka z vyučování během dne je nutné vždy předem písemně domluvit s vyučujícím.

   7. Absenci žáka omlouvá třídní učitel nebo zastupující učitel.

   8. Absenci, která nebude omluvena v souladu s výše uvedenými pravidly, škola zahrne mezi neomluvenou absenci žáka. 

   9. Pokud absence ve škole vznikne nařízením karantény nebo izolací u více než poloviny žáků (ve třídě/trojročí), není třeba, aby ji zákonní zástupci omlouvali.

    

   VI. Distanční výuka

   Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto bodu školního řádu, pak níže uvedená ustanovení, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

    

   Distanční výuka bude probíhat v těchto případech:  

   a) po dobu trvání krizového opatření

   b) z důvodu nařízení mimořádného opatření

   c) z důvodu nařízení karantény

   d) není- li možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků nejméně jedné třídy/trojročí. 

    

   Při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 

   Distanční vzdělávání je zajištěno: 

   • on-line výukou, kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím určené komunikační platformy) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami) dle konkrétního časového rozvržení

   • off-line výukou - předáváním písemných materiálů, individuálními konzultacemi 

   • komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků a samotnými žáky

    

   Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a je stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část.

   Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období. 

   Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky.

    

   Základními komunikačními kanály pro distanční výuku (škola – žák) je Google Meet, Google Mail, případně Zoom nebo další aplikace dle aktuální potřeby. V používané aplikaci má každá třída zřízenu svou učebnu v rámci daných vyučovacích předmětů. V průběhu distanční výuky mají všichni účastníci povinnost dbát pravidel GDPR. 

    

   VII. Pracovníci školy

   Všichni pracovníci školy se řídí zásadami etického chování, dodržují právní normy a všechny principy vzdělávání stanovené v ŠVP. Svým počínáním usilují o co nejvyšší kvalitu výuky a respektují individualitu žáků.

   Pedagogičtí pracovníci:

   1. Mají právo na zajištění vhodných podmínek pro výkon své práce. Zejména na nezasahování do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy. 

   2. Mají právo na objektivní ohodnocení své práce a ochranu před fyzickým a psychickým nátlakem ze strany žáků, zákonných zástupců žáků a vedení školy,

   3. Mohou volit a být voleni do Školské rady.

   4. Vždy chrání a respektují práva svých žáků a dbají na jejich bezpečí a zdraví.

   5. Počínají si tak, aby ve škole vytvářeli pozitivní a bezpečné klima pro všechny zúčastněné.

   6. Dodržují zásady mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

    

   VIII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, způsob získávání podkladů pro hodnocení a sebehodnocení žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení žáků vzdělávaných individuálně podle §41 školského zákona a žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí podrobně rozpracovává ŠVP Montessori, kap. 5. a ŠVP Montessori v projektech, kap. 5.

   Celkový prospěch žáka je hodnocen stupni:

   • prospěl s vyznamenáním

   • prospěl

   • neprospěl

   • nehodnocen

   • uvolněn

   Způsob celkového hodnocení daným stupněm

   • Prospěl(a) s vyznamenáním, pokud ve všech předmětech dosahuje velmi vysoké úrovně naplnění klíčových kompetencí nebo dosáhl velmi výrazného pokroku ve vzdělávání a prokazuje příkladný přístup k plnění školních povinností v rámci svého vzdělávání.

   • Prospěl(a), pokud žák naplnil ve stanovené míře některé klíčové kompetence a  očekávané výstupy v povinných předmětech.

   • Neprospěl(a), pokud žák nenaplnil většinu klíčových kompetencí a očekávaných výstupů v některém z vyučovaných předmětů nebo není-li možné žáka na konci druhého pololetí hodnotit z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.

   • Nehodnocen(a), není-li žák hodnocen na konci 1. pololetí, a to ani v náhradním termínu

   • Uvolněn(a), pokud ředitel školy ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolní žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu nebo z provádění určitých činností; popřípadě rozhodne, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen.

    

   Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkovém hodnocení na konci druhého pololetí dosáhl alespoň stupně hodnocení „prospěl“. 

   Kritéria pro hodnocení chování

   Kritériem pro hodnocení chování žáků je dodržování pravidel chování a školního řádu během klasifikačního období, dále také přístupnost žáka k výchovnému působení učitele a jeho snaha o nápravu případných chyb či přestupků. Učitel chování žáků vyhodnocuje s ohledem na jejich věk a morální a rozumovou vyspělost. V souladu s pedagogikou Marie Montessori náš pedagogický sbor upřednostňuje výchovné působení prostřednictvím přirozených důsledků situace před kázeňskými postihy a tresty. 

   Kritéria pro zachování propojení mezi klasifikací a slovním hodnocením při hodnocení chování

   Níže popsaná charakteristika není doslovně formulována jako součást slovního hodnocení žáka, ale poskytuje učiteli východisko k případnému převodu slovního hodnocení na klasifikaci.

   1. Stupeň 1 (velmi dobré) – žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

   2. Stupeň 2 (uspokojivé) – chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustil závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

   3. Stupeň 3 (neuspokojivé) – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustil se tak závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

   4. Nehodnocen – uvede se, pokud žákovo chování nelze hodnotit, např. při individuálním vzdělávání žáka podle § 41 školského zákona.

    

   Kritéria pro zachování propojení mezi klasifikací a slovním hodnocením

   Hlavním kritériem je míra dosažení klíčových kompetencí, tedy žákův vlastní posun, zájem o porozumění a vynaložené úsilí při výuce. Níže popsaná charakteristika není doslovně formulována jako součást slovního hodnocení žáka, ale poskytuje učiteli východisko k případnému převodu slovního hodnocení na klasifikaci.

   1. Stupeň 1 (výborný) – žák dosahuje velmi vysoké úrovně při naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, pracuje samostatně, efektivně a s jistotou. Je schopný uplatnit získané poznatky v praxi, výsledky své práce umí odůvodnit a navrhne další postup.

   2. Stupeň 2 (chvalitebný) – žák dosahuje uspokojující úrovně klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, používá odpovídající metody práce, pracuje převážně s jistotou, výsledky své práce obvykle uplatní v praxi, s dopomocí je umí odůvodnit.

   3. Stupeň 3 (dobrý) – žák dosahuje uspokojující úrovně jen u některých klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, pracuje s menší jistotou, případné chyby s obtížemi odstraní, v praxi dokáže uplatnit jen některé poznatky.

   4. Stupeň 4 (dostatečný) – žák dosahuje nedostačující úrovně některých klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, většinou pracuje s dopomocí pedagoga, případné chyby s obtížemi odstraní, zřídka uplatňuje získané poznatky v praxi.

   5. Stupeň 5 (nedostatečný) – žák nenaplňuje větší množství klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, jeho práce je nesystematická a s velkým počtem opakovaných chyb, potřebuje soustavnou pomoc pedagoga, získané znalosti nedokáže uplatnit v praxi. 

   6. Nehodnocen – uvede se v případě, pokud žáka nelze z některého předmětu hodnotit (není možné zajistit dostatečné podklady pro hodnocení).

   V případě, že má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.

   Hodnocení výsledků vzdělávání při distanční výuce

   a) při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o   

       výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů.

   b) je poskytováno formou slovního hodnocení.

   c) výsledky vzdělávání při distanční výuce jsou ukládány ve formě osobního portfolia v listinné nebo 

      digitální podobě. 

   d) zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni pravidelně prostřednictvím komunikační platformy EduPage, případně jiným, vzájemně domluveným způsobem.

    

   IX. Výchovná opatření

   Podle §31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, jsou výchovnými opatřeními pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. V souladu s pedagogikou Marie Montessori pedagogický sbor upřednostňuje výchovné působení prostřednictvím přirozených důsledků situace před kázeňskými postihy a tresty.

   Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

    

   Pochvala

   Žákovi se pochvala uděluje po předchozím projednání za mimořádně úspěšné pokroky v práci, záslužné či statečné činy, za nebývalý projev lidskosti nebo občanské iniciativy. 

   1. Pochvala třídního učitele se žákovi uděluje na základě vlastního rozhodnutí učitele nebo na základě podnětu ostatních vyučujících a po projednání s ředitelem školy.

   2. Pochvala ředitele školy se žákovi uděluje na základě vlastního rozhodnutí ředitele nebo na základě podnětu třídního učitele po projednání v pedagogické radě. 

    

   Kázeňská opatření

   1. Napomenutí třídního učitele – žákovi se uděluje za opakované (minimálně dvakrát) porušování školního řádu.

   2. Důtka třídního učitele – žákovi se uděluje za časté (minimálně pětkrát) porušování školního řádu, za neomluvenou hodinu.

   Důtka ředitele školy – žákovi se uděluje za hrubé porušení školního řádu, zejména při zjištění projevů šikany či ohrožování zdraví a bezpečí druhých, za velmi časté (minimálně sedmkrát) porušování školního řádu, za více než 2 neomluvené hodiny. 

    

    

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • 704 057 150, družina 704 738 093
    • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, Praha 5 Czech Republic
    • Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení